null

Voorwaarden

De dienstverlening van de sociale onderneming TheSocialMedwork (TSM) en de bijbehorende website worden onder deze voorwaarden aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en op het gebruik van de diensten van TSM om klanten te ondersteunen bij algemene vragen over genoemde patiëntengeneesmiddelen en bij de aanschaf van die geneesmiddelen (alles bij elkaar: de diensten).

Als u gebruik maakt van de diensten van TheSocialMedwork, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Doel van de diensten van TheSocialMedwork

De diensten van TheSocialMedwork dienen als hulpmiddel en informatiebron voor artsen, patiënten en betrokkenen bij hen of hun behandeling, zorgverleners en andere betrokkenen. De informatie die via onze diensten wordt verstrekt is niet bedoeld ter vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgprofessional en is niet bedoeld als medisch advies. Het is bedoeld als het delen van kennis en informatie. TheSocialMedwork stimuleert gebruikers en klanten om op basis van eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde zorgprofessional zelf goed geïnformeerde zorgbeslissingen te nemen.

Gebruik

Elke gebruiker van een van de diensten van TheSocialMedwork (in het volgende: klant) dient te handelen in overeenstemming met de wet.

Het gebruik van de website en de ondersteuningsdienst van TheSocialMedwork is gratis. Indien de klant via TheSocialMedwork een aankoop doet, wordt een administratievergoeding (genaamd patiëntenservice) in rekening gebracht.

Het is de klant niet toegestaan om informatie die hij van TheSocialMedwork heeft verkregen op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, ook niet na het bewerken van de integratie in netwerken of het op een andere manier openbaar maken. De inhoud van de TheSocialMedworkdiensten mag alleen worden gekopieerd voor niet-commerciële individuele verwijzing met behoud van alle auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen. Namen van leden van het klantenserviceteam mogen niet worden gepubliceerd.

De gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van de volgende handelingen:

gebruik op een manier die schadelijk is voor patiënten, artsen of andere gebruikers van onze internetdiensten en websites;

ongevraagde commerciële e-mail ('spam') te verzenden naar personen wier informatie u via de diensten van TheSocialMedwork zou hebben verkregen;

gebruik op een manier die schadelijk is voor TheSocialMedwork of voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;

bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;

verspreiding van computervirussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Verwerking van gegevens

Op het gebruik van de diensten van TheSocialMedwork is de Privacy Policy van TheSocialMedwork van toepassing. De verwerking van gegevens over de diensten van TheSocialMedwork wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving. Aangezien TheSocialMedwork gegevens verwerkt die door klanten en anderen worden aangeleverd, kan TheSocialMedwork echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die via de diensten van TheSocialMedwork worden opgeslagen en verwerkt.

De gebruiker of een andere door TheSocialMedwork geautoriseerde persoon die gegevens toevoegt aan de online gezondheidsmarkt website is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De gebruiker is verplicht om alleen correcte gegevens aan te leveren op of via de online gezondheidsmarktwebsite of internetdiensten van TheSocialMedwork. Vanwege de doelstellingen van de diensten van TheSocialMedwork als hulpmiddel en informatiebron voor artsen, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is het niet toegestaan om via de diensten fictieve of onjuiste gegevens aan te leveren.

Vertrouwelijkheid

Gegevens die door de klant worden verzonden naar publiek toegankelijke delen van de website van de online gezondheidsmarkt of die daar worden geplaatst, bijvoorbeeld op een blog of forum, worden geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door deze gegevens te plaatsen of te verzenden voor publicatie verleent u TheSocialMedwork het recht om deze gegevens te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen of te verwijderen. Met betrekking tot alle door u verstrekte gegevens bent u ervan overtuigd dat u geautoriseerd bent en zo nodig toestemming heeft gekregen van andere betrokkenen en vrijwaart u TheSocialMedwork of haar gebruikers tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Gegevens die de klant aan TheSocialMedwork verstrekt met betrekking tot aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om een bestelling te verwerken.

Disclaimer met betrekking tot gegevens

Noch TheSocialMedwork of haar filialen, noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze online gezondheidsgemeenschapswebsite is aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, die voortvloeien uit het vertrouwen op informatie in deze diensten, de toegang tot, het gebruik van, of het onvermogen om deze diensten te gebruiken, of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Deze beperking omvat alle verlies, schade of kosten veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens besmetten.

Het gebruik van de diensten en de door de gebruiker gegenereerde gegevens die via de website beschikbaar worden gesteld, is op eigen risico van de gebruiker. TheSocialMedwork kan te allen tijde naar eigen inzicht gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. TheSocialMedwork zal alle redelijke inspanningen leveren om correcte en actuele informatie in haar diensten op te nemen. De klant begrijpt dat TheSocialMedwork ook vertrouwt op de expertise van anderen om correcte en actuele informatie te kunnen presenteren. TheSocialMedwork geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel. TheSocialMedwork wijst alle garanties af, expliciet of impliciet voor zover de wet dat toestaat.

Websites en links van derden

De diensten kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere websites die worden onderhouden door derden waarover TheSocialMedwork geen controle heeft. Dergelijke links worden slechts voor het gemak aangeboden. De diensten kunnen ook worden benaderd via links van derden waarover TheSocialMedwork geen controle heeft. TheSocialMedwork geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel van de informatie op dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke informatie. Het opnemen van een link van een derde partij houdt geen goedkeuring of aanbeveling van TheSocialMedwork in.

Rechten

Alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud van de diensten van TheSocialMedwork berusten bij TheSocialMedwork en de aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze rechten niet berusten bij derden waarvan het materiaal beschikbaar is gesteld via de website van de internetdiensten en de online gezondheidsmarkt. TheSocialMedwork behoudt zich het auteursrecht voor op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt.

Gebruiker erkent de rechten van TheSocialMedwork en haar leveranciers op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt, alsmede op de gegevens die daarvan worden afgeleid, ongeacht of deze inhoud of gegevens (worden geholpen door) het product van bewerking door iemand anders dan TheSocialMedwork of haar leveranciers, met inbegrip van de gebruiker.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan, mag u geen informatie, tekst of documenten van deze website of enig deel daarvan kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, herpubliceren of doorsturen in een elektronische drager of op papier, of er afgeleide werken op baseren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheSocialMedwork. Daarnaast zijn de naam en het logo van TheSocialMedwork gedeponeerde handelsmerken en mogen deze niet zonder schriftelijke toestemming van TheSocialMedwork worden gebruikt.

Aankoop van producten

Bij de aankoop van producten via TheSocialMedwork zijn de Algemene Voorwaarden van TheSocialMedwork van toepassing. TheSocialMedwork treedt op als zelfstandig intermediair, geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid van Nederland, Den Haag. Registratienummer: 6730 BEM. De koopovereenkomst wordt gesloten tussen de klant (koper) en de respectievelijke partner (verkoper) die het best het gevraagde product kan inkopen, vertegenwoordigd door TheSocialMedwork. De verkoper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en de juiste levering. TheSocialMedwork is de contactpersoon voor de koper.

Alle aanbiedingen van TheSocialMedwork zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn omschreven.

TheSocialMedwork is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bron van het echte aangekochte product, inclusief de export. Houd er rekening mee dat de invoer moet plaatsvinden vanuit het land zelf en onder de verantwoordelijkheid van de koper. TheSocialMedwork ondersteunt echter bij het verkrijgen van de juiste kennis en documentatie om een legale import te verwerken.

Het uitvoeren van een contract

Nadat een klant een offerte heeft aangevraagd door het Customer Support team krijgen zij een offerte voor het specifieke contract. Zodra de klant het aanbod via e-mail of telefonisch aan de Customer Support accepteert, is er een juridisch bindend contract tussen TheSocialMedwork en de klant. TheSocialMedwork bevestigt de aankoop met een factuur/opdrachtbevestiging. Vanaf dit moment kan de klant zich niet meer terugtrekken uit het contract. De klant is verplicht de betaling te verrichten en TheSocialMedwork te voorzien van de relevante documenten zoals voorschrift en eventueel noodzakelijke importdocumentatie.

De klant is verantwoordelijk voor de invoer van het geneesmiddel. TheSocialMedwork aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving zodra het risico van de producten op de Opdrachtgever is overgegaan. Indien Opdrachtgever zijn uit deze bepaling voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, is hij verplicht TheSocialMedwork schadeloos te stellen voor het daaruit voortvloeiende letsel, verlies of schade. Tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, aanvaardt TheSocialMedwork geen aansprakelijkheid voor sloop, verlies, inbeslagneming, vernietiging of beschadiging van de producten als gevolg van importcontroles, het ontbreken van goedkeuringen, inspecties, douanerechten of andere omstandigheden die verband houden met de uitvoer van de producten naar een land buiten de Europese Unie.

TheSocialMedwork is er verantwoordelijk voor dat het echte medicijn op de afgesproken plaats van bestemming wordt afgeleverd, in de juiste en vereiste conditie van het medicijn.

Prijzen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs van een door TheSocialMedwork te leveren product de meest recente prijs van dat product zoals die door TheSocialMedwork in euro's is gepubliceerd. De prijzen die op de website worden gepubliceerd zijn exclusief administratiekosten (genaamd patiëntenservicekosten) en logistieke kosten zoals verzendkosten en exclusief wettelijke omzetbelasting (of gelijkwaardige lokale en nationale belastingen) en andere openbare belastingen. In het geval van zendingen buiten de Europese Unie, tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief invoerrechten en -kosten en eventuele andere openbare belastingen. De klant is verplicht de betaling binnen 14 dagen na aanvaarding van het aanbod te verrichten. Daarna is TheSocialMedwork gerechtigd prijsafwijkingen in rekening te brengen indien deze zich voordoen.

Leveringstijden

De levertijden zijn afhankelijk van het gevraagde medicijn. TheSocialMedwork maakt een inschatting van de levertijd die niet bindend is, omdat de importduur niet onder de invloed van TheSocialMedwork valt. TheSocialMedwork doet alles wat nodig is om de import te ondersteunen. Als het medicijn niet binnen 6 weken na ontvangst van de betaling voor import beschikbaar is (ingekocht), kan de patiënt zich terugtrekken uit het contract. Indien de sourcingtijd de schatting verlengt, wordt de patiënt hiervan op de hoogte gesteld. TheSocialMedwork is niet aansprakelijk voor de vertraging en kan niet in rekening worden gebracht voor eventuele schade die door de vertraging is ontstaan, tenzij deze onder invloed van TheSocialMedwork is ontstaan.

Overmacht

In geval van overmacht (redenen die niet onder de invloed van TheSocialMedwork vallen), zoals een tekort aan medicijnen waardoor TheSocialMedwork tijdelijk of definitief niet beschikbaar is om de medicijnen te verstrekken, kan TheSocialMedwork niet aansprakelijk worden gesteld en mag de order worden geannuleerd. Het aankoopbedrag inclusief de administratiekosten wordt terugbetaald.

Claims en retournering van producten

TheSocialMedwork neemt geen producten terug, aangezien elke aankoop door een klant op individuele basis wordt gedaan. Dat betekent dat alle medicijnen die worden ingekocht, specifiek worden toegewezen aan een specifieke patiënt. TheSocialMedwork mag dus geen geneesmiddelen terugnemen.

Indien er sprake is van klachten over gebreken dient TheSocialMedwork direct na ontdekking daarvan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Indien het gebrek aan de verpakking kan worden ontdekt, dient de melding binnen 4 werkdagen plaats te vinden.

Voorwaarden ten aanzien van de leverancier

Zodra TheSocialMedwork een bestelling van haar klant verwerkt, betrekt TheSocialMedwork het product bij een van haar partnerleveranciers. De leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de authenticiteit, echtheid en juiste kwaliteit van het product. Onder de verantwoordelijkheid van de partner valt ook de verzending van het product dat hij aansprakelijk is voor de verzending in de juiste staat van het product. De partner zal TheSocialMedwork vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims met betrekking tot (vermeende) defecte producten of kwaliteitsklachten.

Wijziging en doorverwijzing

TheSocialMedwork behoudt zich het recht voor om gegevens op de website van de online gezondheidsmarkt zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwijzing naar producten, diensten, processen, andere gegevens, handelsnamen, merken, fabrikanten, leveranciers of andere benamingen houdt geen expliciete of impliciete goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling daarvan door TheSocialMedwork in.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op alle rechtshandelingen of zaken die verband houden met het gebruik van de website of internetdiensten van TheSocialMedwork is Nederlands recht van toepassing. De Haagse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze website ontstaan.

Beëindiging van het gebruik

Niettegenstaande het bepaalde in deze voorwaarden behoudt TheSocialMedwork zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toekomstige toegang tot en het gebruik van de website of diensten door de gebruiker te blokkeren of te verhinderen.