null

De dienstverlening van de sociale onderneming TheSocialMedwork B.V. (TSM) en de bijbehorende website worden aangeboden onder deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website alsmede op het gebruik van TSM's diensten van ondersteuning van klanten bij algemene vragen met betrekking tot nieuw goedgekeurde geneesmiddelen alsmede bij de aankoop van die geneesmiddelen (alles tezamen: "de diensten").

Als u gebruik maakt van de diensten van TheSocialMedwork, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Doel van de diensten van TheSocialMedwork

De diensten van TheSocialMedwork dienen als hulpmiddel en bron van informatie voor patiënten, artsen, zorgverleners en degenen die bij hen of hun behandeling betrokken zijn. De informatie die via onze diensten wordt verstrekt is niet bedoeld ter vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgprofessional en is geen medisch advies. Het is bedoeld om kennis en informatie te delen. TheSocialMedwork moedigt gebruikers en klanten aan om hun eigen goed geïnformeerde beslissingen in de gezondheidszorg te nemen op basis van hun eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde zorgverlener.

Gebruik

Elke gebruiker van een van de diensten van TheSocialMedwork (in de volgende: klant) moet handelen in overeenstemming met de wet.

Het gebruik van de website van TheSocialMedwork en de ondersteunende dienst is gratis. Indien de klant een aankoop doet via TheSocialMedwork worden er naast de aankoopprijs administratiekosten (patient service fee genoemd) in rekening gebracht.

Het is de klant niet toegestaan om informatie verkregen van TheSocialMedwork op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, ook niet na bewerking integratie in netwerken of openbaarmaking op andere wijze. De inhoud van de TheSocialMedwork-diensten mag alleen worden gekopieerd voor niet-commerciële individuele referentie met behoud van alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen. Namen van klanten support teamleden mogen niet worden gepubliceerd.

De gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van de volgende handelingen:

gebruik op een manier die schadelijk is voor patiënten, artsen of andere gebruikers van onze internetdiensten en websites;

ongevraagde commerciële e-mail ('spam') te verzenden naar personen wier informatie u via de diensten van TheSocialMedwork zou hebben verkregen;

gebruik op een manier die schadelijk is voor TheSocialMedwork of voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;

bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;

verspreiding van computervirussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Verwerking van gegevens

Op het gebruik van de diensten van TheSocialMedwork is het Privacybeleid van TheSocialMedwork van toepassing. De verwerking van gegevens op de diensten van TheSocialMedwork geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en eventuele relevante toepasselijke wetgeving. Aangezien TheSocialMedwork gegevens verwerkt die door klanten en anderen worden aangeleverd, kan TheSocialMedwork echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die via de diensten van TheSocialMedwork worden opgeslagen en verwerkt.

De gebruiker of een andere door TheSocialMedwork geautoriseerde persoon die gegevens toevoegt aan de online gezondheidsmarkt website is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De gebruiker is verplicht om alleen correcte gegevens aan te leveren op of via de online gezondheidsmarktwebsite of internetdiensten van TheSocialMedwork. Vanwege de doelstellingen van de diensten van TheSocialMedwork als hulpmiddel en informatiebron voor artsen, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is het niet toegestaan om via de diensten fictieve of onjuiste gegevens aan te leveren.

Vertrouwelijkheid

Gegevens die door de klant worden verzonden naar publiek toegankelijke delen van de website van de online gezondheidsmarkt of die daar worden geplaatst, bijvoorbeeld op een blog of forum, worden geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door deze gegevens te plaatsen of te verzenden voor publicatie verleent u TheSocialMedwork het recht om deze gegevens te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen of te verwijderen. Met betrekking tot alle door u verstrekte gegevens bent u ervan overtuigd dat u geautoriseerd bent en zo nodig toestemming heeft gekregen van andere betrokkenen en vrijwaart u TheSocialMedwork of haar gebruikers tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Gegevens die de klant aan TheSocialMedwork verstrekt met betrekking tot aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om een bestelling te verwerken.

Disclaimer met betrekking tot gegevens

Noch TheSocialMedwork, noch haar filialen, noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze online gezondheidsgemeenschap markt website is aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten van welke aard dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit het vertrouwen op informatie in deze diensten, toegang tot, het gebruik van, of het onvermogen om deze diensten te gebruiken, of eventuele fouten of weglatingen in de inhoud. Deze beperking omvat alle verliezen, schade of kosten veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens infecteren.

Het gebruik van de diensten en de door de gebruiker gegenereerde gegevens die beschikbaar worden gesteld via de website is op eigen risico van de gebruiker. TheSocialMedwork kan te allen tijde naar eigen goeddunken gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. TheSocialMedwork zal alle redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie in hun diensten op te nemen. Klanten begrijpen dat TheSocialMedwork ook afhankelijk is van de expertise van anderen om nauwkeurige en actuele informatie te kunnen presenteren. TheSocialMedwork geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel. TheSocialMedwork wijst alle garanties, expliciet of impliciet voor zover toegestaan door de wet.

Websites en links van derden

De diensten kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere websites die worden onderhouden door derden waarover TheSocialMedwork geen controle heeft. Dergelijke links worden slechts voor het gemak aangeboden. De diensten kunnen ook worden benaderd via links van derden waarover TheSocialMedwork geen controle heeft. TheSocialMedwork geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel van de informatie op dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke informatie. Het opnemen van een link van een derde partij houdt geen goedkeuring of aanbeveling van TheSocialMedwork in.

Rechten

Alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud van de diensten van TheSocialMedwork berusten bij TheSocialMedwork en de aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze rechten niet berusten bij derden waarvan het materiaal beschikbaar is gesteld via de website van de internetdiensten en de online gezondheidsmarkt. TheSocialMedwork behoudt zich het auteursrecht voor op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt.

Gebruiker erkent de rechten van TheSocialMedwork en haar leveranciers op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt, alsmede op de gegevens die daarvan worden afgeleid, ongeacht of deze inhoud of gegevens (worden geholpen door) het product van bewerking door iemand anders dan TheSocialMedwork of haar leveranciers, met inbegrip van de gebruiker.

Tenzij uitdrukkelijk hierboven toegestaan, mag u geen informatie, tekst of documenten op deze website of een deel ervan kopiëren, weergeven, downloaden, distribueren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verzenden in een elektronisch medium of in hard copy, of er een afgeleid werk van maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheSocialMedwork. Bovendien, de naam en het logo van TheSocialMedwork zijn geregistreerde handelsmerken, en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van TheSocialMedwork.

Aankoop van producten en contract

Bij aankoop van producten via TheSocialMedwork zijn de Algemene Voorwaarden van TheSocialMedwork van toepassing. TheSocialMedwork is in het bezit van een vergunning voor de groothandel in farmaceutische producten, geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nummer 16258 G; alsmede een vergunning voor onafhankelijk tussenpersoon, nummer: 6730 BEM.

De koopovereenkomst wordt gesloten tussen de klant (koper) en de respectievelijke partner (verkoper) die het best het gevraagde product kan leveren, vertegenwoordigd door TheSocialMedwork. De verkoper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en de correcte levering. TheSocialMedwork is de contactpersoon voor de koper.

Alle aanbiedingen van TheSocialMedwork zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn omschreven.

Nadat klanten een offerte hebben aangevraagd bij de klantenservice zullen zij een offerte ontvangen voor het specifieke contract. Zodra de klant de offerte accepteert via e-mail of via de telefoon naar de Klantenondersteuning is een juridisch bindend contract tot stand gekomen tussen TheSocialMedwork en de klant. TheSocialMedwork bevestigt de aankoop met een orderbevestiging. Vanaf dit moment is de klant niet in staat om zich terug te trekken uit het contract. De klant is verplicht om de betaling uit te voeren en TheSocialMedwork te voorzien van de relevante documenten, zoals recept en noodzakelijke importdocumentatie, indien van toepassing.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt, en wordt een factuur naar de Klant gestuurd.

In sommige gevallen heeft de Klant de mogelijkheid om een niet-terugbetaalbaar voorschot van 10% van het orderbedrag te betalen in het geval dat specifieke acties moeten worden ondernomen om een bestelling tijdig te verwerken en te leveren. Deze aanbetaling is ter vergoeding van de kosten die door de Klantenservice en de Sourcing Teams worden gemaakt om een geneesmiddel op tijd te leveren. Het Customer Support Team zal u informeren of deze optie in elk geval nodig is. Houdt u er rekening mee dat dit geen garantie is dat het product kan worden gesourced. Alleen in het geval dat de 10% aanbetaling en de aankoopprijs zijn betaald en TheSocialMedwork niet in staat zou zijn om het product te sourcen, zal de aankoopprijs worden terugbetaald.

Zodra de bestelling is verwerkt, zal het product worden gesourced. TheSocialMedwork is verantwoordelijk en aansprakelijk om het echte product in de juiste en wettelijk vereiste staat te sourcen en beschikbaar te stellen voor verzending en export (buiten de EU). Als geregistreerd groothandel distributeur committeert TheSocialMedwork zich aan de Goede Distributie Praktijk.

Houdt u er rekening mee dat de invoer moet plaatsvinden vanuit het land zelf en dat dit de verantwoordelijkheid is van de koper. TheSocialMedwork ondersteunt echter bij het verkrijgen van de juiste kennis en documentatie om een legale import te bewerkstelligen.

TheSocialMedwork aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van de wet- en regelgeving zodra het risico van de producten is overgegaan op de Klant (na uitvoer en aankomst van het product aan de grens, voor de douane). Indien de Klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze bepaling niet nakomt, zal TheSocialMedwork geen vergoeding betalen voor daaruit voortvloeiend letsel, verlies of schade, noch voor het opnieuw verzenden van een ander product. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Klant, aanvaardt TheSocialMedwork geen aansprakelijkheid voor het afdanken, verlies, inbeslagname, vernietiging of beschadiging van de producten als gevolg van invoercontroles, gebrek aan goedkeuringen, inspecties, douanerechten of andere omstandigheden die verband houden met de invoer van de producten naar een land buiten de Europese Unie.

Prijzen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs van een door TheSocialMedwork te leveren product de meest recente prijs van een dergelijk product zoals gepubliceerd door TheSocialMedwork in Euro's. De op de website gepubliceerde prijzen zijn exclusief administratiekosten (patiëntentoeslag op naam) en logistieke kosten zoals verzendkosten en exclusief wettelijke Belasting Toegevoegde Waarde (of gelijkwaardige lokale en nationale belastingen) en andere overheidsheffingen. In het geval van verzendingen buiten de Europese Unie zijn de prijzen, tenzij anders vermeld, exclusief douanerechten en heffingen en eventuele andere overheidsheffingen. De klant is verplicht de betaling te verrichten binnen 14 dagen na aanvaarding van het aanbod.

Leveringstijden

De levertijden zijn afhankelijk van het aangevraagde geneesmiddel. TheSocialMedwork maakt een schatting van de levertijd die niet bindend is omdat de duur van het importeren niet in de invloedssfeer van TheSocialMedwork ligt. TheSocialMedwork doet alles wat nodig is om het importeren te ondersteunen. Mocht de sourcing tijd de schatting verlengen dan zal de patiënt hiervan op de hoogte worden gesteld. TheSocialMedwork garandeert geen levertijd omdat de sourcing tijd buiten de verantwoordelijkheid van TheSocialMedwork valt. Echter, TheSocialMedwork doet alles wat nodig is om een snelle sourcing en levering te garanderen.

Claims en retournering van producten

TheSocialMedwork neemt geen producten terug aangezien elke aankoop door een klant wordt gedaan op een individuele persoonlijke import basis. Dat betekent dat elk medicijn dat wordt ingekocht specifiek zal worden toegewezen aan een specifieke patiënt. Het is TheSocialMedwork dus wettelijk niet toegestaan om medicijnen terug te nemen.

Indien claims voortvloeien uit gebreken dient TheSocialMedwork onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk in kennis te worden gesteld. Dit kan naar keuze naar [email protected] of via onze Customer Support e-mail. In het geval dat het defect aan de verpakking kan worden ontdekt, dient de kennisgeving binnen 4 werkdagen plaats te vinden.

Voorwaarden ten aanzien van de leverancier

Zodra TheSocialMedwork een door haar klant geplaatste bestelling verwerkt, betrekt TheSocialMedwork het product bij een van haar partnerleveranciers. De leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de echtheid, echtheid en juiste kwaliteit van het product. Indien de verantwoordelijkheid van de partner ook de verzending van het product omvat, is hij ook aansprakelijk voor de verzending in de juiste staat van het product. De partner zal TheSocialMedwork vrijwaren en schadeloos stellen van alle claims aangaande (vermeende) defecte producten of kwaliteitsklachten.

Wijziging en doorverwijzing

TheSocialMedwork behoudt zich het recht voor om gegevens op de website van de online gezondheidsmarkt zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwijzing naar producten, diensten, processen, andere gegevens, handelsnamen, merken, fabrikanten, leveranciers of andere benamingen houdt geen expliciete of impliciete goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling daarvan door TheSocialMedwork in.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op alle rechtshandelingen of zaken die verband houden met het gebruik van de website of internetdiensten van TheSocialMedwork is Nederlands recht van toepassing. De Haagse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze website ontstaan.

Beëindiging van het gebruik

Niettegenstaande het bepaalde in deze voorwaarden, behoudt TheSocialMedwork zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toekomstige toegang van de gebruiker tot en het gebruik van de website of diensten te blokkeren of te verhinderen.